รายวิชาทั้งหมด 
3105-2109 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
3100-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3105-2014 ไมโครคอนโทรลเลอร์
3105-2011 การออกแบบวงจรดิจิตอล
3105-2008 ระบบโทรคมนาคม
3105-2006 ระบบภาพ
3105-2005 ระบบเสียงข้อมูล
3105-2003 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
3105-2002 พัลส์เทคนิค
3105-1003 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3105-1001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า