รายวิชาทั้งหมด 
3101-0004 งานเครื่องยนต์ดีเซล
3101-0003 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค
3101-2116 งานบริการยานยนต์
3101-2102 งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด
3101-2101 งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
3100-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3101-2008 วิศวกรรมยานยนต์
3101-2002 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3101-2003 งานทดลองเครื่องกล
การพัฒนางานคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต(วราลักษณ์)