หน้า:  1  2  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ(ปฐมพร อุไรพันธ์)ข้อมูล
3000-1601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ
3000-1307 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3000-1606 การคิดอย่างเป็นระบบ
3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1607 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3000-1314 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
2000-1302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
2000-1105 การเขียนในงานอาชีพ
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม
2000-1205 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน