• โครงการสอน

  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาวิชาเครื่องกลสาขางานยานยนต์

  ชื่อวิชา วัสดุช่างอุตสาหกรรมรหัสวิชา2100 – 1002หน่วยกิต2หน่วยกิต

  เวลาศึกษาเรียนทฤษฎีและปฏิบัติ2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระยะเวลา18สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง

  จุดประสงค์รายวิชา

  1.เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการพื้นฐานในการจำแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานของวัสดุอุตสาหกรรม

  2.เพื่อให้สามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้และการจัดเก็บได้ตรงตามมาตรฐาน

  3.เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัสดุ นำวัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ วัสดุในงานอุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อ โลหะผสม เชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและการป้องกัน การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น พลังงานในอนาคต

  มาตรฐานรายวิชา

  1. เข้าใจหลักการพื้นฐานในการจำแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานวัสดุอุตสาหกรรม

  2. เลือกวัสดุอุตสาหกรรมตามแบบสั่งงาน

  หน่วยการเรียนรู้

  สัปดาห์

  หน่วยที่

  ชื่อหน่วยการเรียน

  สาระการเรียนรู้

  1-2

  1

  กรรมวิธีการผลิต

  สินแร่เหล็ก ขั้นตอนการผลิตเหล็กรูปพรรณจากสินแร่ การถลุงสินแร่ให้เป็นเหล็กดิบด้วยเตาสูง การผลิตเหล็กกล้า การหล่อน้ำโลหะให้เป็นแท่ง กรรมวิธีการผลิต การจัดเก็บ

  3-4

  2

  วัสดุในงานอุตสาหกรรม

  ชนิดของโลหะ การจำแนกวัสดุอุตสาหกรรม เหล็กกล้าและเหล็กเหนียว อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม การผลิตชิ้นส่วนจากผงโลหะหรือโลหะซินเตอร์ เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก โลหะผสม

  5-6

  3

  เชื้อเพลิงวัสดุหล่อลื่น และวัสดุหล่อเย็น

  เชื้อเพลิงวัสดุหล่อลื่น และวัสดุหล่อเย็น

  7

  4

  วัสดุก่อสร้าง

  ปูนซีเมนต์ หิน ทราย คอนกรีต อิฐ ไม้

  8-9

  5

  วัสดุสังเคราะห์

  ยางและยางสังเคราะห์สีพลาสติก แก้ว

  10-11

  6

  วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  วัสดุไฟฟ้าการป้องกันอันตรายเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าไหลเกิน

  12-13

  7

  การผุกร่อนและการป้องกัน

  การผุกร่อนและการป้องกัน สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการผุกร่อน กระบวนการผุกร่อนแบบเคมีไฟฟ้า รูปแบบของการผุกร่อน การป้องกันการผุกร่อน

  14-15

  8

  การตรวจสอบและวัสดุเบื้องต้น

  การทดสอบวัสดุ การทดสอบแบบไม่ทำลาย การทดสอบแบบทำลาย

  16-17

  9

  พลังงานในอนาคต

  พลังงานในอนาคต พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานสารชีวมวล พลังงานจากขยะ

  18

  สอบปลายภาค


  สื่อการเรียนการสอน

  -เอกสารประกอบการสอน

  -สื่อ VCD ด้านวัสดุช่าง

  -อุปกรณ์ทางวัสดุช่าง

  -ใบงาน

  การวัดและประเมินผล

  1.คะแนนระหว่างภาค

  กิจกรรมและแบบฝึกหัด 40 %

  จิตพิสัย เข้าเรียน20 %

  2.คะแนนสอบปลายภาค 40 %


  คะแนนเกรด

  80-1004

  75-793.5

  70-743

  65-692.5

  คะแนนเกรด

  60-642

  55-591.5

  50-541

  ต่ำกว่า 500


  * หมายเหตุเวลาเรียนไม่ถึง 80 % ระดับผลการเรียน ขร. จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่

  เอกสารอ้างอิง

  นริศ ศรีเมฆ ,วัสดุช่างอุตสาหกรรม, สำนักพิมพ์เอมพันธ์,2549

  ประสิทธิ์เวียงแก้ว,ฉัตรชัยลาภรังสิรัตน์,คู่มืองานท่อ, สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น,2550

  บรรเลงศรนิล ,สมนึกวัฒนศรียกุล,ตารางคู่มืองานโลหะ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,2549

  ลงชื่อ………………….……….ผู้สอน

  นายสันติสร้างนานอก