ประเภทย่อย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หมวดวิชาสามัญ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

  • คำ อธิบายรายวิช
    ศึกษาและปฏิบัติ การถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์เล็กความปลอด
    ภัยในการทำ งาน การใช้เครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วน การบำ รุงรักษาและบริการระบบ
    ต่างๆของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซล รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ