รายวิชาทั้งหมด 
เสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีแก่เด็กและเยาวชน
ขนมไทยใบตองห่อ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การเสริมสวยทรงผมสตรี
การดัดผม-การม้วนโรล
เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
การเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล
ช่างไม้ขั้นสูง
การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน