ประเภทย่อย
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ