ประเภทย่อย
สาขางานยานยนต์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ