ประเภทย่อย
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ