ประเภทย่อย
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ