ประเภทย่อย
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ