ประเภทย่อย
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ