ประเภทย่อย
สาขางานยานยนต์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ