ประเภทย่อย
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานคอมพิวเตอร์

  • คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ การถ่ายทอดแนวความคิดสู่ชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม (Story Board) การผลิตชิ้นงานนำเสนอ การใช้ภาษา การนำเสนอข้อมูล