ประเภทของรายวิชา

หน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย (โพทะเล)9

หลักสูตรอนุปริญญา

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น6

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขางานเทคนิคยานยนต์

ปวส. 18

ปวส. 211

สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

ปวส. 17

ปวส. 29

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ปวส. 19

ปวส. 211

สาขางานการบัญชี

ปวส. 17

ปวส. 29

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวส. 17

ปวส. 29

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขางานยานยนต์

ปวช. 15

ปวช. 25

ปวช. 36

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

ปวช. 17

ปวช. 26

ปวช. 37

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ปวช. 17

ปวช. 26

ปวช. 36

สาขางานเชื่อมโลหะ

ปวช. 16

ปวช. 28

ปวช. 38

สาขางานการบัญชี

ปวช. 17

ปวช. 25

ปวช. 310

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช. 17

ปวช. 27

ปวช. 39

หมวดวิชาสามัญ28

กิจกรรมเสริมหลักสูตร10
หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขางานเทคนิคยานยนต์

ปวส. 18

ปวส. 211

สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

ปวส. 17

ปวส. 29

สาขางานการบัญชี

ปวส. 16

ปวส. 29

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวส. 18

ปวส. 210

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขางานยานยนต์

ปวช. 15

ปวช. 25

ปวช. 36

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

ปวช. 17

ปวช. 26

ปวช. 37

สาขางานการบัญชี

ปวช. 17

ปวช. 25

ปวช. 38

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1

ปวช. 17

ปวช. 26

ปวช. 39

หมวดวิชาสามัญ26

กิจกรรมเสริมหลักสูตร10
หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง1

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขางานเทคนิคยานยนต์

ปวส. 18

ปวส. 212

สาขางานคอมพิวเตอร์

ปวส. 17

ปวส. 29

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)1

สาขางานเทคนิคยานยนต์

ปวช. 15

ปวช. 25

ปวช. 37

สาขางานคอมพิวเตอร์

ปวช. 17

ปวช. 26

ปวช. 39

หมวดวิชาสามัญ23

กิจกรรมเสริมหลักสูตร10
หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

หลักสูตรอนุปริญญา

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น6

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ6
หน่วยจัดการศึกษาสากเหล็ก

หลักสูตรอนุปริญญา

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น6

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5
หน่วยจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

หลักสูตรอนุปริญญา

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5
หน่วยจัดการศึกษาสามง่าม

หลักสูตรอนุปริญญา

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น6
หน่วยจัดการศึกษาวังตระกู

หลักสูตรอนุปริญญา

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น4
หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต12