การขาย
(2001-1004)

โครงการสอนรายวิชา การขาย 1 รหัสวิชา 2201-1004 ระดับ ปวช.

 

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

1.       มีความเข้าใจความรู้พื้นฐานของงานขาย  ประเภท  ลักษณะงานขาย  ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  กิจการลูกค้า  คู่แข่งขัน และเทคนิคการขาย

2.       มีความเข้าใจเทคนิคการขายพื้นฐาน

3.       มีทักษะในงานอาชีพขาย

4.       ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพการขาย

 

มาตรฐานรายวิชา

1.       อธิบายความสำคัญของการขาย แนวความคิดทางการตลาด

2.       บอกประเภทและลักษณะของงานขาย

3.       บอกคุณสมบัติ และจรรยาบรรณของพนักงานขาย

4.       อธิบายโอกาสและความก้าวหน้าของอาชีพพนักงานขายได้

 

คำอธิบายรายวิชา

                1.  ศึกษาความสำคัญของการขาย  แนวความคิดทางการตลาด  ประเภทและลักษณะของการขาย  ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  กิจการ  ลูกค้า  คู่แข่งขัน และเทคนิคการขาย  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย โอกาสความก้าวหน้าของพนักงานขาย  ความรู้ทางเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับงานขาย