ระบบรายงานการเข้าแถวนักศึกษา


150 หมู่ 6 ถนน บางมูลนาก - โพทะเล ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130

@ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โทร. 056 - 039787 www.pcc.ac.th