ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

Information Technology System Phichit Community College

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์

เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประชาสัมพันธ์ โดยการนำเทคโนโลยีมาเสริมช่องทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข่าวสาร และข้อมูลประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

ระบบจัดการเว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

ระบบตรวจชื่อนักศึกษาเข้าแถวด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

เป็นการพัฒนาระบบตรวจชื่อนักศึกษาเข้าแถวด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองในการติดตามนักศึกษาเข้าเรียน โดยสามารถติดตามนักศึกษาการเข้าเรียนในภาคปกติ และเป็นการแก้ไขการออกกลางคันเบื้องต้นได้

คู่มือการติดตั้งและการใช้งานที่นี่ (สำหรับผู้ปกครอง)
โหลดแอพพลิเคชั่นที่นี่ (สำหรับผู้ปกครอง)

ระบบจัดการงานบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

เป็นการใช้เทคโนโลยีจัดการข้อมูลของบุคคลากรภายในวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดสรรข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในส่วนต่าง และเป็นการจัดข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลผลงานทางวิชาการ ข้อมูลวุฒิการศึกษา ทำให้เกิดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

ระบบจัดการงานบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

ระบบรายงานชื่อนักศึกษาเข้าแถว

เป็นการพัฒนาระบบรายงานชื่อนักศึกษาเข้าแถว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยสามารถนำข้อมูลการเข้าแถวใช้ในการติดตามนักศึกษาการเข้าเรียนในภาคปกติ และเป็นการแก้ไขการออกกลางคันเบื้องต้นได้

เข้าสู่ระบบรายงานชื่อนักศึกษาเข้าแถว ที่นี่

ระบบรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานโครงการฯ

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งมีการกำหนดไว้แล้ว เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือกำหนดวิธีการดำเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น จุดเน้นที่สำคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานโครงการฯ