เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งมีการกำหนดไว้แล้ว เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือกำหนดวิธีการดำเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น จุดเน้นที่สำคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการแสดงข้อมูลที่ง่าย และชัดเจน สามารถรองรับอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆ ที่ออกมาในตลาด ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แม้กระทั่งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ด้วยเทคโนโลยี HTML5 และสามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม

การประมวณผลที่รวดเร็ว และมีความปลอดภัยที่สูง รองรับความต้องการข้อมูลของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลจึงช่วยลด ปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล โดยระบบจัดการฐานข้อมูลจะช่วยลดความซ้ำซ้อนทั้งในด้านการจัดเก็บ และการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

๑๕๐ หมู่ ๖ ถ.โพทะเล บางมูลนาก ต. ท่าบัว อ.โพทะเล จ. พิจิตร ๖๖๑๓๐ โทร ๐๕๖-๐๓๙๗๘๗