นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
นางวิลัย บุตร์วัตร
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
นายประเสริฐ เฉยดิษ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
นายจิระ ปฐมวณิชกะ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสมบัติ บุญเรืองฤทธิ์
เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพีระพล สิงห์ลอ
เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

๑๕๐ หมู่ ๖ ถ.โพทะเล บางมูลนาก ต. ท่าบัว อ.โพทะเล จ. พิจิตร ๖๖๑๓๐ โทร ๐๕๖-๐๓๙๗๘๗