นายอนุศักดิ์ นาคไพจิตร

ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

นางวิลัย บุตร์วัตร

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

นายมนตรี พันธ์กสิกร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

นางสาวปฐมพร อุไรพันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

นายประเสริฐ เฉยดิษ

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางขนิษฐา นครประสาท

หัวหน้าสำนักวิชาการ