นางสาวอรดี ตรีวิสูตร

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

นางสาวนงลักษณ์ ม่วงศรี

หัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษา

นางสาวสุภาวดี มาศบาง

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและมาตรฐาน

นายกนกศักดิ์ นครประสาท

หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา


นางสาวนงลักษณ์ ม่วงศรี

หัวหน้างานหลักสูตรอนุปริญญา

นางสาววิไลพร คุณปรีชา

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (อนุปริญญา)

นางสาวนงลักษณ์ ม่วงศรี

หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย


สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (อนุปริญญา)

นายสง่า ศรีรักษ์

หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

นางสาวสุภาวดี มาศบาง

อาจารย์ประจำหลักสูตร


สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (อนุปริญญา)

นายจิระ ปฐมวณิชกะ

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ

นางสาวอรดี ตรีวิสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางสาวจันจิรา เคยอาษา

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (อนุปริญญา)

นายสุริยา ม้วนทอง

หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


นางสาวสุนิสา พรหมอยู่

หัวหน้างานหลักสูตร ปวช. / ปวส.

นางณชาภรรค พึงไชย

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ปวช. / ปวส.


นายพัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา

หัวหน้างานสหกิจศึกษา

นายณัฐพงษ์ กลั่นหวาน

เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง

เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

นางสาวฐิภาพรรณ งอกผล

เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา


นายอรรถนิติ กมเลศรังสรรค์

หัวหน้างานจัดการความรู้ (K.M.)

นางธัญยธรณ์ ตันโน

เจ้าหน้าที่งานจัดการความรู้ (K.M.)


นางสาวณัชนก สอนใย

หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

นายพิษณุ คำอินทร์

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษา

นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษา

นางสาวมณิอร สีดา

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษา

นายสง่า ศรีรักษ์

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษา

นายไกรสุรนาถ สุขเอม

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษา

นายจักรกฤษ อินทร์เรือง

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษา


นายวีรธรรม ทับทิมเกิด

หัวหน้างานหลักสูตรฝึกอบรม/บริการวิชาการ

นางสาวเรวดี เหรียญเงิน

เจ้าหน้าที่หลักสูตรฝึกอบรม/บริการวิชาการ


นายจาตุรงค์ ทองมี

หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์

นายพิพัฒน์ คงน่วม

เจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์

นายพิษณุ คำอินทร์

เจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์


นางสาวสุภาวดี มาศบาง

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวนฤพร พุ่มเรือง

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล


นางสาวสุภาวดี มาศบาง

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวศุภมาศ เพ็ญนคร

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา


นางสาวริญญาภัทร์ บุษดี

หัวหน้างานทะเบียนและติดตามผู้สำเร็จฯ

นางสาวจันจิรา เคยอาษา

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและติดตามผู้สำเร็จฯ


นายจิระ ปฐมวณิชกะ

หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรม

นางสาวอรดี ตรีวิสูตร

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม

นายไกรสุรนาท สุขเอม

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม

นางกรกนก เพชรวาว

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม


นายกนกศักดิ์ นครประสาท

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา


นายกนกศักดิ์ นครประสาท

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

นายจาตุรงค์ ทองมี

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา

นายพิษณุ คำอินทร์

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา

นางสาวฐิภาพรรณ งอกผล

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา

นางสาวสุวรรณา สุขเหม

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล สุขเกษม

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา

นางสาวฐิตาพร สายสุจริต

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา

นางสาวจตุพร ฤทธิ์ณรงค์

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา


นายจาตุรงค์ ทองมี

หัวหน้างานปกครองวินัยนักศึกษา

นางธัญยธรณ์ ตันโน

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา

นางสาวริญญาภัทร์ บุษดี

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา

นางสาวณัชนก สอนใย

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา

นายเกียรติชัย ธาราวิกรัยรัตน์

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา

นายทชภณ เมืองฤทธิ์

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา

นายปฐมพงษ์ เกิดเข้ม

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา

นายพิพัฒน์ คงน่วม

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา

นายพรศักดิ์ อยู่สอาด

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา

นางสาวฐิภาพรรณ งอกผล

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา


นางสาวสุวรรณา สุขเหม

หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาลและกีฬา


นางสาวจตุพร ฤทธิ์ณรงค์

หัวหน้างานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางสาวสุวรรณา สุขเหม

เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา


นางสาวสุวรรณา สุขเหม

หัวหน้างานคนพิการ


นายอรรถนิติ กมเลศรังสรรค์

หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวณัชนก สอนใย

เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวริญญาภัทร์ บุษดี

เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายณัฐพงษ์ กลั่นหวาน

เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายพิพัฒน์ คงน่วม

เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายพรศักดิ์ อยู่สอาด

เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวสุวรรณา สุขเหม

เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวฐิภาพรรณ งอกผล

เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์


นายพิษณุ สินสมุทร์

หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอรดี ตรีวิสูตร

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

นางพรศิริ แสนสุข

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

นายจิระ ปฐมวณิชกะ

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

นายสง่า ศรีรักษ์

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

นางอุมาพร ศรีรักษ์

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม