นางขนิษฐา นครประสาท

หัวหน้าสำนักวิชาการ

นายมนตรี พันธ์กสิกร

หัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษา

นางสาวสุภาวดี มาศบาง

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและมาตรฐาน

นายมนตรี พันธ์กสิกร

หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา


นางสาวนงลักษณ์ ม่วงศรี

หัวหน้างานหลักสูตรอนุปริญญา

นายวีรธรรม ทับทิมเกิด

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรอนุปริญญา

นางสาววิไลพร คุณปรีชา

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

นางสาวนงลักษณ์ ม่วงศรี

หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

นางสาวทิวา เอมธานี

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

นางธัญยธรณ์ ตันโน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายจักรพันธ์ อิ่มนรัญ

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

นายสง่า ศรีรักษ์

หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

นางอุมาพร ศรีรักษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวพินนะรัฐ คงศิลป์

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางขนิษฐา นครประสาท

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายจิระ ปฐมวณิชกะ

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวจันจิรา เคยอาษา

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธวัชชัย คำภาอินทร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

นายสุริยา ม้วนทอง

หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


นางขนิษฐา นครประสาท

หัวหน้างานหลักสูตร ปวช. / ปวส.

นายกนกศักดิ์ นครประสาท

หัวหน้าสาขางานยานยนต์/เทคนิคยานยนต์

นายณัฐพงษ์ กลั่นหวาน

หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากำลัง

ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ อัครวิมลนันท์

หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์

นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง

หัวหน้าสาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

นางธัญยธรณ์ ตันโน

หัวหน้าสาขางานการบัญชี

นายอรรถนิติ กมเลศรังสรรค์

หัวหน้าสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวณัชนก สอนใย

หัวหน้าหมวดวิชาทักษะชีวิต

นายวีรธรรม ทับทิมเกิด

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ปวช. / ปวส.

นางณชาภรรค พึงไชย

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ปวช. / ปวส.


นายกนกศักดิ์ นครประสาท

หัวหน้างานสหกิจศึกษา

นายอรรถนิติ กมเลศรังสรรค์

เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

นางธัญยธรณ์ ตันโน

เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

นายณัฐพงษ์ กลั่นหวาน

เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

นายวีรธรรม ทับทิมเกิด

เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ อัครวิมลนันท์

เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

นางสาวฐิภาพรรณ งอกผล

เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา


นางสาวสุภาวดี มาศบาง

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวกนกวรรณ จุลพันธ์

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล


นางสาวสุภาวดี มาศบาง

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางอุมาพร ศรีรักษ์

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวกนกวรรณ จุลพันธ์

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา


นางสาวริญญาภัทร์ บุษดี

หัวหน้างานทะเบียนและติดตามผู้สำเร็จฯ

นางสาวจันจิรา เคยอาษา

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและติดตามผู้สำเร็จฯ


นายจิระ ปฐมวณิชกะ

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม

นายวีรธรรม ทับทิมเกิด

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม

นายพัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม

นางสาวสุวรรณา สุขเหม

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม

นายกฤชเทพ กรมตะเภา

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม


นายมนตรี พันธ์กสิกร

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

นายดนัยภัทร ดีมี

งานธุรการงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา


นายดนัยภัทร ดีมี

หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและแนะแนว

นายพิษณุ คำอินทร์

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาและแนะแนว

นายกฤชเทพ กรมตะเภา

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาและแนะแนว

นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาและแนะแนว

นางสาวสุวรรณา สุขเหม

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาและแนะแนว

นางสาวฐิภาพรรณ งอกผล

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาและแนะแนว


นายพิพัฒน์ คงน่วม

หัวหน้างานปกครองวินัยนักศึกษา

นายอนุศักดิ์ นาคไพจิตร

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา

นายเกียรติชัย ธาราวิกรัยรัตน์

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา

นายปฐมพงษ์ เกิดเข้ม

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา

นายจาตุรงค์ ทองมี

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา

นายชัยชนะ นงนุช

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา

นางสาวฐิภาพรรณ งอกผล

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา


นายอนุศักดิ์ นาคไพจิตร

หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาลและกีฬา


นายดนัยภัทร ดีมี

หัวหน้างานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางสาวปรารถนา จันทร์อ่ำ

เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา


หัวหน้างานคนพิการ


นางสาวณัชนก สอนใย

หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวริญญาภัทร์ บุษดี

เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง

เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายพัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา

เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายกฤชเทพ กรมตะเภา

เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายพรศักดิ์ อยู่สอาด

เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวพินนะรัฐ คงศิลป์

เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวมณิอร สีดา

เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์


นายพิษณุ สินสมุทร์

หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นางสาวนงลักษณ์ ม่วงศรี

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นางสาวทิวา เอมธานี

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นายณัฐพงษ์ กลั่นหวาน

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นายสุริยา ม้วนทอง

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นางสาวจันจิรา เคยอาษา

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นายพิษณุ คำอินทร์

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นายพรศักดิ์ อยู่สอาด

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นายจาตุรงค์ ทองมี

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นางสาวฐิภาพรรณ งอกผล

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นายสง่า ศรีรักษ์

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นางสาวพินนะรัฐ คงศิลป์

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นายดนัยภัทร ดีมี

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม