ดร.วิชาญ ชุ่มมั่น

หัวหน้าศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


นายณัฐพงษ์ กลั่นหวาน

หัวหน้างานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

นายอรรถนิติ กมเลศรังสรรค์

เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวนงลักษณ์ ม่วงศรี

เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

นางธัญยธรณ์ ตันโน

เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวทิวา เอมธานี

เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

นายกนกศักดิ์ นครประสาท

เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ อัครวิมลนันท์

เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

นายสุริยา ม้วนทอง

เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวจันจิรา เคยอาษา

เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง

เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

นายสง่า ศรีรักษ์

เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวพินนะรัฐ คงศิลป์

เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์


นางสาวสุนิสา พรหมอยู่

หัวหน้างานหลักสูตรฝึกอบรม

นางสาวกมลวรรณ กันสุข

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฝึกอบรม


นายสง่า ศรีรักษ์

หัวหน้างานส่งเสริมความร่วมมือ

นางอุมาพร ศรีรักษ์

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมความร่วมมือ


นางสาวทิวา เอมธานี

หัวหน้างานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้

นางสาววินิดา เจิมรอด

เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้


นางอุมาพร ศรีรักษ์

หัวหน้างานจัดการความรู้ (K.M.)


นางอุมาพร ศรีรักษ์

เจ้าหน้าที่งานธุรการศูนย์วิจัย