นางสาวณัชนก สอนใย

หัวหน้าหมวดวิชาทักษะชีวิต (ภาษาอังกฤษ)

ดร.วิชาญ ชุ่มมั่น

หมวดวิชาทักษะชีวิต (วิทยาศาสตร์)

นายประเสริฐ เฉยดิษ

หมวดวิชาทักษะชีวิต (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวสุนิสา พรหมอยู่

หมวดวิชาทักษะชีวิต (วิทยาศาสตร์)

นางสาววินิดา เจิมรอด

หมวดวิชาทักษะชีวิต (คณิตศาสตร์)

นางสาวปรารถนา จันทร์อ่ำ

หมวดวิชาทักษะชีวิต (ภาษาไทย)