นายประเสริฐ เฉยดิษ

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ


นางวิลัย บุตร์วัตร

หัวหน้างานแผนและงบประมาณ/งาน กพร.

นางสาวชฎานันท์ กลิ่นหอม

เจ้าหน้างานแผนและงบประมาณ/งาน กพร.

นางสาวมณิอร สีดา

เจ้าหน้างานแผนและงบประมาณ/งาน กพร.


นางสิรยา เอี่ยมละออ

หัวหน้างานการเงิน

นางสุภาวดี เมืองทอง

หัวหน้างานบัญชี

นางสาววิชุดา เม่นบางผึ้ง

เจ้าหน้าที่งานการเงิน/บัญชี


ว่าที่ ร.ต.ฑีฆายุ ชูบัว

หัวหน้างานพัสดุ

ว่าที่ ร.ต.สุธี เมืองทอง

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวสุวรรณา สุขเหม

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวพินนะรัฐ คงศิลป์

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวคติกานต์ แก้วงาม

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ


นายประเสริฐ เฉยดิษ

หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

นายนิษฐเนตร โตด้วง

เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล


นางสาวปรารถนา จันทร์อ่ำ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายนิษฐเนตร โตด้วง

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นายจิระ ปฐมวณิชกะ

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวมณิอร สีดา

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์


นางวิลัย บุตร์วัตร

หัวหน้างานกิจการสภาวิทยาลัย

นางสาวปฐมพร อุไรพันธ์

เจ้าหน้าที่งานกิจการสภาวิทยาลัย

นายประเสริฐ เฉยดิษ

เจ้าหน้าที่งานกิจการสภาวิทยาลัย

นางสาวพินนะรัฐ คงศิลป์

เจ้าหน้าที่งานกิจการสภาวิทยาลัย/งานสหการ


นางสาวทิวา เอมธานี

หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง

นางสาวสุนิสา พรหมอยู่

เจ้าหน้าที่งานบริหารความเสี่ยง

นางสาววินิดา เจิมรอด

เจ้าหน้าที่งานควบคุมภายใน


นายจิระ ปฐมวณิชกะ

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายชัยชนะ นงนุช

หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์


นายปฐมพงษ์ เกิดเข้ม

หัวหน้างานยานพาหนะและขนส่ง

นางสาวสุวรรณา สุขเหม

เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะและขนส่ง

นายสมชาย ต่อมยิ้ม

พนักงานขับรถยนต์


นายทชภณ เมืองฤทธิ์

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายเกียรติชัย ธาราวิกรัยรัตน์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายพิษณุ คำอินทร์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสาวสุวรรณา สุขเหม

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายพรศักดิ์ อยู่สอาด

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสาวจิราภรณ์ อยู่วัง

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางเยาวภา ชนะภัย

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางนิตยา มูลเงิน

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางพิมาย สันต่าย

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางนิสรา โตด้วง

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสุธิชัย เครือวัลย์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายเอกราช เครือวัลย์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายอติรุจ สุขนุ่ม

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสมพงษ์ ทองแจ่ม

ยามรักษาการณ์

นายประเสริฐ นุ่มน้อย

ยามรักษาการณ์

นายอนุ โตด้วง

ยามรักษาการณ์


นายนิษฐเนตร โตด้วง

หัวหน้างานสารบรรณ