โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
          วันที่ 22 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย มีกิจกรรมการประชุมสัมมนา โดยมีคุณครูที่สอนระดับปฐมวัยในอำเภอโพทะเลเข้าร่วม การทำแผนพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ณ ประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร