โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
          วันที่ 29 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมีกิจกรรมสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรที่มีมาตรฐานรองรับ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่รอบเหนือ ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร