โครงการส่งเสริมการมีงานทำและรายได้ของผู้สูงอายุ
          วันที่ 30 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีงานทำและรายได้ของผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติด้านอาชีพตามความสนใจของกลุ่มผู้สูงอายุ มีการอบรมอาชีพ การทำเปลญวน ให้กับกลุ่มผู้อายุตำบลหนองพยอม ณ เทศบาลตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร