โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
          วันที่ 31 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ได้จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มีกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มแม่บ้านการทำไข่เค็มแม่ทองใบ เพื่อให้มีความสวยงาม ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาด ณ ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร