โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุตำบลสามง่าม
          วันที่ 23 กันยายน 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สำนักวิชาการ จัดโครงการการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มีกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ โดยจัดฝึกอบรมอาชีพ การทำก้อนข่าดูดกลิ่น และการช่อดอกใบเตยให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสามง่าม เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนตำบลสามง่าม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร