โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุตำบลบางคลาน
          วันที่ 26-27 กันยายน 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สำนักวิชาการ จัดโครงการการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มีกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ โดยจัดฝึกอบรมอาชีพ การทำพรมเช็ดเท้าและทำน้ำยาอเนกประสงค์ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบางคลาน เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนตำบลบางคลาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร