โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565
          วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 โดยสถานที่แรกเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมการคัดแยกขยะที่วัดจากแดง ภายในงานพระทิพากร อริโย (หลวงตาไก่) ได้ให้ความรู้การจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และการสร้างมูลค่าจากขยะ สถานที่ที่สองเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การทำงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ดร.วรรณา ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี บรรยายโครงสร้างขององค์กร หลักสูตรการเรียนการสอน และเข้าชมห้องเรียนของนักศึกษา โดยคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จะนำข้อมูลความรู้ที่ได้ไปพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร