ประชุมผู้ปกครองสานสัมพันธ์เครือข่ายบ้าน-วิทยาลัยชุมชน
          วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองสานสัมพันธ์เครือข่ายบ้าน-วิทยาลัย โดยได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ และกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน ณ หอประชุม วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร