ประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบายของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
          วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบายของของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกำหนดทิศทางรวมถึงให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี และแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ณ เขาค้อระเบียงภู รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร