ร่วมเสวนาเติมเต็มองค์ความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สร้างวิถีสู่อนาคตชาวนาไทย
          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย จัดโครงการ ศาสตร์แห่งแผ่นดินสร้างวิถีสู่อนาคตชาวนาไทย เพื่อประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย ซึ่งวิทยาลัยชุมชนพิจิตรนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ (U2T BCG) อทิเช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นทอมือจากตำบลห้วยแก้ว บรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆจากวัสดุธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ก้อนดูดซับกลิ่นจากเศษกระดาษรีไซเคิลและเศษข่าหอมจากตำบลท่าบัว และผลิตภัณฑ์ชะลอมจากตำบลบางคลาน ณ ไร่พิงใจ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร