โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ 2566
          วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 งานวัดผลและประเมินผล วิชาการ จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทบทวนเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำรายงานจัดทำ Sar จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ และ รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร