การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อขุนไผ่ภูมิเขตร
          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อขุนไผ่ภูมิเขตร จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ของนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ร่วมไปถึงการทำงานเป็นทีมการวางแผนการทำงานร่วมกัน เป็นการสร้างเสริมความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ สนามกีฬาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อขุนไผ่ภูมิเขตร

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร