รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
          วันที่ 4-5 เมษายน 2566 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขตร) ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาพร้อมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และห้องประชุมทูบี นัมเบอร์วัน หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร)

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร