รดน้ำดำหัวขอพรประธานสภาและกรรมการสภา เนื่องในวันสงกรานต์
          วันที่ 12 เมษายน 2566 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมี ดร.ไพศาล นุ่มนาค ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร นายประทีป นากกลัด ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร นายวิเชียร จุลพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร นาวาอากาศโทสุวิทย์ พึ่งกัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวและกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และนายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เป็นผู้อาวุโส เพื่อให้คณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำดำหัวและขอพร อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ณ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร