ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

อ่านเพิ่มเติมที่นี่

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   Pingendo logo

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีหลักสูตรดังนี้
      1) สาขางานเครื่องมือกล                  2) สาขางานยานยนต์ 
      3) สาขางานโครงสร้าง (เชื่อมโลหะ) 4) สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
      5) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์              6) สาขางานการบัญชี 
      7) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีหลักสูตรดังนี้   
      1) สาขางานเทคนิคยานยนต์           
      2) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
      3) สาขางานไฟฟ้ากำลัง     
      4) สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 
      5) สาขางานการบัญชี 
      6) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เปิดสอนในระดับอนุปริญญา โดยมีหลักสูตรดังนี้ 
     1)  สาขาปกครอง
     2) สาขาปฐมวัย
     3) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กิจกรรมวิทยาลัยชุมชมพิจิตร


ข่าวประกาศทั่วไป

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง


วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

150  หมู่ 6  ถนน บางมูลนาก - โพทะเล  ตำบลท่าบัว  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 66130

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร