12 เมษายน 2566 รดน้ำดำหัวขอพรประธานสภาและกรรมการสภา เนื่องในวันสงกรานต์    อ่าน 17
  05 เมษายน 2566 จัดอบรม EdPEx สู่การปฏิบัติ    อ่าน 19
  04 เมษายน 2566 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566    อ่าน 13
  30 มีนาคม 2566 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 13
  13 มีนาคม 2566 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1    อ่าน 13
  10 มีนาคม 2566 จัดอบรมหลักสูตร สมุนไพรชาวบ้าน    อ่าน 15
  10 พฤษภาคม 2566 การจัดแสดงผลงานวิทยาลัยชุมชนพิจิตร U2T    อ่าน 15
  10 มีนาคม 2566 กีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปี 2566    อ่าน 15
  03 มีนาคม 2566 การแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยชุมชนแห่งชาติ ครั้งที่ 8    อ่าน 41
  27 กุมภาพันธ์ 2566 การส่งมอบสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่    อ่าน 39
  27 กุมภาพันธ์ 2566 การสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีด้านสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม    อ่าน 29
  26 กุมภาพันธ์ 2566 ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    อ่าน 33
  25 กุมภาพันธ์ 2566 อบรมการแปรรูปถนอมอาหารสร้างอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำ    อ่าน 37
  23 กุมภาพันธ์ 2566 จัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา    อ่าน 27
  18 กุมภาพันธ์ 2566 จัดฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถช่างไฟฟ้าชุมชน    อ่าน 36
  18 กุมภาพันธ์ 2566 พัฒนาต่อยอดกับกลุ่มเกษตรกรปลูกข่าโกอินเตอร์    อ่าน 30
  09 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อขุนไผ่ภูมิเขตร    อ่าน 40
  08 กุมภาพันธ์ 2566 พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาตามแนวทาง OBE    อ่าน 36
  07 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 56
  06 กุมภาพันธ์ 2566 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    อ่าน 32
  02 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกิจกรรมวันนักประดิษฐ์ 2566    อ่าน 36
  02 กุมภาพันธ์ 2566 มหกรรมวิชาการ ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2565    อ่าน 40
  01 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน    อ่าน 39
  28 มกราคม 2566 จัดอบรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น    อ่าน 35
  28 มกราคม 2566 ลงพื้นที่ประชาคม กลุ่มเกษตรกรปลูกข่าอินเตอร์    อ่าน 50
  25 มกราคม 2566 โครงการสัมมนาเรื่องวิทยาลัยชุมชน สถาบันอุดมศึกษา สร้างโอกาสแก่ชุมชน    อ่าน 48
  21 มกราคม 2566 ร่วมนิทรรศกาลหมู่บ้านศิล ๕ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชน    อ่าน 56
  21 มกราคม 2566 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (v-net)    อ่าน 46
  17 มกราคม 2566 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนน่าน    อ่าน 52
  16 มกราคม 2566 ร่วมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566    อ่าน 47
  12 มกราคม 2566 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนตราด    อ่าน 55
  09 มกราคม 2566 อบรมและทดสอบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1    อ่าน 39
  09 มกราคม 2566 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนสุมทรสาคร    อ่าน 104
  09 มกราคม 2566 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่    อ่าน 81
  05 มกราคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564    อ่าน 77
  04 มกราคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้    อ่าน 91
  29 ธันวาคม 2565 ออกหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566    อ่าน 69
  29 ธันวาคม 2565 การรณรงค์การใส่หมวกนิรภัย    อ่าน 89
  27 ธันวาคม 2565 การฝึกอบรมโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตร 1 จังหวัด 1 ชุมชน    อ่าน 77
  27 ธันวาคม 2565 การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง    อ่าน 84
  20 ธันวาคม 2565 ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา    อ่าน 78
  19 ธันวาคม 2565 อบรมเชิงปฎิบัติการความฉลาดรู้สู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล    อ่าน 74
  17 ธันวาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองสานสัมพันธ์เครือข่ายบ้าน-วิทยาลัยชุมชน    อ่าน 72
  14 ธันวาคม 2565 บันทึกข้อตกลงสร้างความร่วมมือทางวิชาการ    อ่าน 76
  08 ธันวาคม 2565 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี    อ่าน 76
  05 ธันวาคม 2565 ดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ    อ่าน 72
  05 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ    อ่าน 74
  03 ธันวาคม 2565 จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ OBE    อ่าน 74
  01 ธันวาคม 2565 ร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว    อ่าน 57
  30 พฤจิกายน 2565 การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อขุนไผ่ภูมิเขตร    อ่าน 145
  30 พฤจิกายน 2565 โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ 2566    อ่าน 90
  29 พฤจิกายน 2565 ร่วมเสวนาเติมเต็มองค์ความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สร้างวิถีสู่อนาคตชาวนาไทย    อ่าน 83
  24 พฤจิกายน 2565 ประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบายของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 102
  23 พฤจิกายน 2565 การฝึกอบรมบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขตร)    อ่าน 102
  22 พฤจิกายน 2565 การฝึกอบรมบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 90
  20 พฤจิกายน 2565 ประชุมผู้ปกครองสานสัมพันธ์เครือข่ายบ้าน-วิทยาลัยชุมชน    อ่าน 91
  18 พฤจิกายน 2565 การฝึกอบรมบริการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 122
  16 พฤจิกายน 2565 ซ่อมแซมสถานที่โรงอาหารวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 112
  12 พฤจิกายน 2565 ประสานงานการจัดการศึกษา สาขางานช่างอุตสาหกรรม    อ่าน 96
  09 พฤจิกายน 2565 จัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มโอท่าข่อย    อ่าน 107
  05 พฤจิกายน 2565 เยี่ยมชมวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาสากเหล็ก    อ่าน 115
  04 พฤจิกายน 2565 รับมอบผ้าทอมือลายผ้าพื้นถิ่นตำบลห้วยแก้ว    อ่าน 103
  31 ตุลาคม 2565 ลงพื้นที่ขอข้อมูล ในการจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำยาดมสมุนไพรและลูกประคบจากเปลือกส้มโอ    อ่าน 113
  27 ตุลาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566    อ่าน 106
  23 ตุลาคม 2565 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันปิยมหาราช    อ่าน 104
  13 ตุลาคม 2565 พิธีบำพ็ญกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9    อ่าน 172
  05 ตุลาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565    อ่าน 150
  28 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุตำบลไผ่รอบเหนือ    อ่าน 120
  26 ตุลาคม 2565 การส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    อ่าน 130
  26 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุตำบลบางคลาน    อ่าน 132
  26 กันยายน 2565 การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย    อ่าน 135
  23 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุตำบลสามง่าม    อ่าน 130
  22 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุตำบลท่านั่ง    อ่าน 118
  20 กันยายน 2565 การประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ    อ่าน 92
  19 ตุลาคม 2565 ศึกษาดูงานสถานประกอบการบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด    อ่าน 102
  19 กันยายน 2565 การมอบทุนการศึกษามูลนิธิหลวงพ่อเงินบางคลาน    อ่าน 91
  16 กันยายน 2565 การถอดองค์ความรู้ด้านการประดิษฐ์บายศรีขั้นพื้นฐาน    อ่าน 101
  13 กันยายน 2565 การเข้าดูงานของกลุ่มบริษัท เกษตรไทย (KTIS)    อ่าน 162
  13 กันยายน 2565 ติดตามเตรียมความพร้อมและประเมินการทำงาน ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง    อ่าน 130
  10 กันยายน 2565 การอบรมการทำดอกไม้ใบเตยหอม/การทำเหรียญโปรยทาน    อ่าน 134
  09 กันยายน 2565 การส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    อ่าน 135
  09 กันยายน 2565 ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ     อ่าน 147
  08 กันยายน 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ    อ่าน 128
  07 กันยายน 2565 โครงการชุมชนบ้านท่าตาเสือร่วมใจ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ    อ่าน 121
  06 กันยายน 2565 โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่ดีวิถีประชาธิปไตย    อ่าน 121
  03 กันยายน 2565 การประกวดออกแบบลายผ้าพื้นถิ่น    อ่าน 117
  02 กันยายน 2565 การประชุมผู้บริหารกลุ่มภาคเหนือ    อ่าน 112
  02 กันยายน 2565 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด    อ่าน 110
  01 กันยายน 2565 โครงการการจัดการความรู้ด้านการประดิษฐ์บายศรี    อ่าน 119
  27 สิงหาคม 2565 การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร    อ่าน 111
  23 สิงหาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา    อ่าน 120
  19 สิงหาคม 2565 กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564     อ่าน 154
  18 สิงหาคม 2565 ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร    อ่าน 135
  16 สิงหาคม 2565 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2565    อ่าน 140
  13 สิงหาคม 2565 อบรมองค์ความรู้กระบวนการการแปรรูปมะนาวกระจกไปสู่กลุ่มเกษตรกร    อ่าน 144
  11 สิงหาคม 2565 วันแม่แห่งชาติ    อ่าน 129
  10 สิงหาคม 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ    อ่าน 133
  10 สิงหาคม 2565 การแข่งขัน U2T for BCG    อ่าน 124
  05 สิงหาคม 2565 การอบรมจัดทำคอนกรีตพิมพ์ลาย    อ่าน 144
  05 สิงหาคม 2565 ร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาวันรพี    อ่าน 136
  02 สิงหาคม 2565 จิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนบ้านเขาโล้น    อ่าน 119
  27 กรกฏาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา    อ่าน 126
  25 กรกฏาคม 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน    อ่าน 133
  24 กรกฏาคม 2565 พิธีไหว้ครู ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 131
  21 กรกฏาคม 2565 โครงการการจัดการความรู้ด้านการประดิษฐ์บายศรี    อ่าน 168
  19 กรกฏาคม 2565 การบริหารจัดการขยะในชุมชน    อ่าน 136
  10 กรกฏาคม 2565 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพเกษตรอินทรีย์    อ่าน 161
  08 สิงหาคม 2565 โครงการเสริมบุญสร้างบารมีถวายเทียนจำนำพรรษา    อ่าน 153
  07 กรกฏาคม 2565 พิธีไหว้ครูวิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวันสุนทรภู่    อ่าน 158
  06 กรกฏาคม 2565 การลงพื้นที่ของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ    อ่าน 141
  06 กรกฏาคม 2565 โครงการการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย    อ่าน 154
  04 กรกฏาคม 2565 โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล    อ่าน 150
  30 มิถุนายน 2565 พิธีไหว้ครูวิทยาลัยชุมชนพิจิตรหน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขตร)    อ่าน 123
  29 มิถุนายน 2565 การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ไทไอดิน    อ่าน 126
  28 มิถุนายน 2565 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร    อ่าน 124
  24 มิถุนายน 2565 โครงการบวรหลักพุทธรรม    อ่าน 110
  23 มิถุนายน 2565 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    อ่าน 123
  21 มิถุนายน 2565 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร    อ่าน 114
  18 มิถุนายน 2565 การอบรมการจัดการงานศพแบบครบวงจร    อ่าน 112
  17 มิถุนายน 2565 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง    อ่าน 115
  15 มิถุนายน 2565 การส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ให้กับชุมชน    อ่าน 109
  08 มิถุนายน 2565 การส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ให้กับชุมชน    อ่าน 103
  06 มิถุนายน 2565 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่    อ่าน 119
  02 มิถุนายน 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี    อ่าน 104
  30 พฤษภาคม 2565 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ    อ่าน 121
  28 พฤษภาคม 2565 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย     อ่าน 111
  26 พฤษภาคม 2565 โครงการจิตอาสา กำจัดผักตบชวา    อ่าน 109
  24 พฤษภาคม 2565 การรับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 104
  18 พฤษภาคม 2565 การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ    อ่าน 139
  12 พฤษภาคม 2565 การกวนข้าวทิพย์วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง    อ่าน 152
  11 พฤษภาคม 2565 การเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน    อ่าน 140
  10 พฤษภาคม 2565 โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน    อ่าน 138
  10 พฤษภาคม 2565 การลงนามความร่วมมือทางการศึกษา    อ่าน 134
  09 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565    อ่าน 136
  02 พฤษภาคม 2565 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพสู่การจัดการศึกษายุค New normal    อ่าน 136
  31 มีนาคม 2565 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์    อ่าน 213
  30 มีนาคม 2565 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและรายได้ของผู้สูงอายุ    อ่าน 159
  30 มีนาคม 2565 โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน    อ่าน 172
  29 มีนาคม 2565 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร    อ่าน 172
  23 มีนาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ    อ่าน 154
  22 มีนาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย    อ่าน 152
  19 มีนาคม 2565 โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน     อ่าน 159
  09 มีนาคม 2565 การส่งมอบนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อุโมงค์ฆ่าเชื้อแบบพ่นหมอกควัน    อ่าน 175
  07 มีนาคม 2565 การส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองท์ กรุ๊ป    อ่าน 222
  05 มีนาคม 2565 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0    อ่าน 199
  02 มีนาคม 2565 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565    อ่าน 162
  25 เมษายน 2565 การส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี(ประเทศไทย)    อ่าน 187
  18 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาตลอดชีวิต    อ่าน 194
  15 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำการศึกษา 2564    อ่าน 182
  04 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมพัฒนาทักษะแบบChallenge bases leaning โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน    อ่าน 191
  04 กุมภาพันธ์ 2565 การสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขางานช่างไฟฟ้า    อ่าน 169
  02 กุมภาพันธ์ 2565 งานมหกรรมวิชาการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 188
  21 มกราคม 2565 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1    อ่าน 170
  21 มกราคม 2565 อบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ    อ่าน 160
  21 มกราคม 2565 การมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลันชุมชนพิจิตร    อ่าน 175
  16 มกราคม 2565 ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565    อ่าน 196
  14 มกราคม 2565 โครงการถนนวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565    อ่าน 159
  10 มกราคม 2565 การฝึกอบรมโครงการยกระดับฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐาน    อ่าน 160
  30 ธันวาคม 2564 จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลคำ ระดับ 1     อ่าน 207
  29 ธันวาคม 2564 โครงการรวมใจสร้างงาน สร้างชุมชน ออกหน่วยบริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา    อ่าน 167
  22 ธันวาคม 2564 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2562-2566)    อ่าน 177
  21 ธันวาคม 2564 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน    อ่าน 160
  07 ธันวาคม 2564 การลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับเทศบาลตำบลเนินปอ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม(MOU)    อ่าน 192
  04 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    อ่าน 205
  01 ธันวาคม 2564 โครงการส่งเสริมสัมมาชีพกิจกรรมการจัดงานศพครบวงจร    อ่าน 212
  29 พฤจิกายน 2564 การบริการชุมชน(งานคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว)    อ่าน 189
  10 พฤจิกายน 2564 ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564    อ่าน 186
  05 พฤจิกายน 2564 นักศึกษาทำจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณภายในวัดมงคลทับคล้อพระอารามหลวง    อ่าน 310
  30 ตุลาคม 2564 นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    อ่าน 239
  24 ตุลาคม 2564 ร่วมงานบุญกฐินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน    อ่าน 270
  16 ตุลาคม 2564 การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ปีการศึกษา 2563     อ่าน 224
  14 ตุลาคม 2564 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระดับปวช. และปวส. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 243
  11 ตุลาคม 2564 ร่วมประชุมหารือและตรวจความพร้อมเปิดหน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลเนินปอ    อ่าน 256
  23 กันยายน 2564 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น    อ่าน 224
  20 กันยายน 2564 ประชุมพัฒนาบุคลากรและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565    อ่าน 235
  15 กันยายน 2564 มอบอุปกรณ์เครื่องเล่นเสริมทักษะเด็กให้กับกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพทะเล    อ่าน 180
  07 กันยายน 2564 โครงการปลูกต้นไม้ ประจำปี 2564    อ่าน 296
  04 กันยายน 2564 โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร    อ่าน 234
  03 กันยายน 2564 โครงการชุมชนวัดขวางร่วมใจลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน    อ่าน 234
  25 สิงหาคม 2564 โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ    อ่าน 255
  18 สิงหาคม 2564 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ประจำปี 2564    อ่าน 255
  14 สิงหาคม 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย    อ่าน 241
  10 สิงหาคม 2564 การลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    อ่าน 429
  10 สิงหาคม 2564 โครงการสัมมนาการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE    อ่าน 258
  05 สิงหาคม 2564 ร่วมจัดสร้างศูนย์พักคอยและบริจาคปัจจัย    อ่าน 244
  22 กรกฏาคม 2564 การมอบไม้กวาดดอกหญ้าและพรมเช็ดเท้า    อ่าน 217
  12 กรกฏาคม 2564 การมอบรางวัลการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon)    อ่าน 545
  01 กรกฏาคม 2564 โครงการส่งเสริมการมีงานทำ และมีรายได้ของผู้สูงอายุ    อ่าน 276
  29 มิถุนายน 2564 ร่วมต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนแพร่    อ่าน 349
  11 มิถุนายน 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563    อ่าน 264
  11 มิถุนายน 2564 การมอบเกียรติบัตรหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 80 ชั่วโมง    อ่าน 237
  07 มิถุนายน 2564 โครงการพัฒนาสัมมาชีพการจัดงานศพการจัดงานศพแบบครบวงจร ตำบลท่าบัว    อ่าน 358
  07 มิถุนายน 2564 โครงการพัฒนาสัมมาชีพส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืช อำเภอโพธิ์ประทับช้าง    อ่าน 300
  12 พฤษภาคม 2564 ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเตาเผาขยะความร้อนสูง    อ่าน 324
  21 เมษายน 2564 ส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องฉีดยาในนาข้าว และเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่ชุมชน    อ่าน 253
  28 มีนาคม 2564 การอบรมเกษตรกรเรื่องมะยงชิดและมะปรางหวาน    อ่าน 236
  26 มีนาคม 2564 การพัฒนาทักษะอาชีพการผลิตเรือจำลอง    อ่าน 235
  25 มีนาคม 2564 อบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ    อ่าน 244
  24 มีนาคม 2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ    อ่าน 235
  23 มีนาคม 2564 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน    อ่าน 254
  01 มีนาคม 2564 งานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร    อ่าน 257
  11 มีนาคม 2564 ร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการฯ    อ่าน 270
  22 มีนาคม 2564 การศึกษาดูงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี    อ่าน 229
  10 มีนาคม 2564 ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน    อ่าน 223
  07 มีนาคม 2564 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน    อ่าน 240
  4 มีนาคม 2564 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564    อ่าน 372
  16 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่    อ่าน 457
  11 กุมภาพันธ์ 2564 การอบรมให้ความรู้การปลูกพืชสมุนไพร    อ่าน 387
  4 กุมภาพันธ์ 2564 แนะแนวการศึกษาต่อ    อ่าน 292
  01 กุมภาพันธ์ 2564 การเซ็นสัญญาจ้างและการปฐมนิเทศ    อ่าน 273
  06 มกราคม 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)    อ่าน 548
  27 ตุลาคม 2563 การส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์    อ่าน 711
  2 พฤศจิกายน 2563 ติดตามการดำเนินการก่อสร้างสถานีวิจัย    อ่าน 410
  5 พฤศจิกายน 2563 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ    อ่าน 293
  12 พฤศจิกายน 2563 โครงการค้นหาผู้ด้อยโอกาสเพื่อจัดการเรียนรู้    อ่าน 282
  11 สิงหาคม 2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ( วันแม่แห่งชาติ )    อ่าน 378
  5 สิงหาคม 2563 บริจาคสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน    อ่าน 404
  3 สิงหาคม 2563 พิธีเปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 2     อ่าน 314
  3-6 กรกฎาคม 2563 โครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาและโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน    อ่าน 326
  29-30 มิถุนายน 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์    อ่าน 302
  1 กรกฎาคม 2563 วันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563    อ่าน 458
  27 มิถุนายน 2563 ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ    อ่าน 297
  25 มิถุนายน 2563 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก    อ่าน 348
  22 พฤษภาคม 2563 รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบดิจิตอล    อ่าน 280
  22 พฤษภาคม 2563 ส่งมอบอ่างล้างมือให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร    อ่าน 235
  16 พฤษภาคม 2563 มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้หน่วยจัดการศึกษา    อ่าน 487
  18 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานและระบบคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน    อ่าน 304
  13 กันยายน 2562 โครงการสืบสานประเพณีสายใยชุมชนทำขนมพื้นบ้านข้าวโปง    อ่าน 230
  13-16 กรกฎาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์    อ่าน 298
  28 มิถุนายน 2562 โครงการอบรมค่ายทักษะชีวิต    อ่าน 428
  18 มิถุนายน 2562 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา    อ่าน 499
  13 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันไหว้ครูและทำบุญวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562    อ่าน 418
  13 ตุลาคม 2561 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    อ่าน 252
  9 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาการจัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย    อ่าน 261
  5 กันยายน 2561 นิเทศติดตามการดำเนินงาน หลักสูตรงานบริการวิชาการแก่ชุมชน และสำรวจความต้องการของชุมชน    อ่าน 259
  ุ6 กันยายน 2561 พิธีมอบวุฒิบัติให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม รายวิชาการเสริมสวยทรงผมสตรี หลักสูตรพัฒนาทักษะ     อ่าน 236
  28 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสืบ สานงานศิลป์ล้ำค่า การตอก ตัด ลวดลายฉลุกระดาษ    อ่าน 706
  18 กรกฏาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรร่วมโครงการ “อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่” ณ โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา    อ่าน 378
  13 กรกฏาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล    อ่าน 290
  29 มิถุนายน 2561 กิจกรรมเดินไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์    อ่าน 233
  28 - 29 มิถุนายน 2561 โครงการอบรมชีวิตใหม่อุดมศึกษาไทย หัวใจสีขาว    อ่าน 612
  12 – 13 ตุลาคม 2560 โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2560    อ่าน 380
  8 ตุลาคม 2560 ร่วมจัดการศึกษาแบบคู่ขนาดต่อยอดกับศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครสวรรค์    อ่าน 250
  6 ตุลาคม 2560 ร่วมฟังบรรยายพิเศษโดยฯพณฯองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย    อ่าน 318
  26 กันยายน 2560 พิธีมอบวุฒิบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนวดแผนไทย และหลักสูตรไทยสปา    อ่าน 411
  13 – 15 กันยายน 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน    อ่าน 279
  13 – 15 กันยายน 2560 ร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูอาจารย์ผู้สอนการวิจัยในการสอนรายวิชาโครงการ    อ่าน 320
  11 กันยายน 2560 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี    อ่าน 305
  7 – 8 กันยายน 2560 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชนภาคเหนือ    อ่าน 275

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร