ประวัติความเป็นมา

                  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีพัฒนาการมาจากวิทยาลัยการอาชีพโพทะเล เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2540 ในระดับ ปวช. และ ปวส. ต่อมารัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น วิทยาลัยการอาชีพโพทะเลจึงได้รับการยกฐานะมาเป็นวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 ตามนโยบาย "การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน" ของรัฐบาล โดยเฉพาะจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดพิจิตร เป็นหนึ่งใน 10 จังหวัดแรกที่มีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ทำหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิมในการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ[1] วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีนายประดิษฐ์ บุดดีจีน เป็นผู้อำนวยการคนแรก(2540-2545 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพทะเล) (2545-2555ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร) ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการศึกษาใน 4 ระดับ คือ ประกาศนียบัตริวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น โดยมีหน่วยจัดการศึกษา จำนวน 12 แห่ง โดยมีหน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ที่ 6 ถนนบางมูลนาก-โพทะเล ตำบลท่าบัวบนพื้นที่กว่า 120 ไร่ ปัจจุบันมีการพัฒนาหน่วยจัดหลักอีกหนึ่งแห่งคือ หน่วยจัดทับคล้อ มีพื้นที่กว่า 800 ไร่ โดยนายบรรจง พงษ์ประเสริฐ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระหว่าง 2556 - 2559 และนายณรงค์ สมบัติใหม่ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระหว่าง 2559 - 2560
                 ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีนายวิชัย  ชวนรักษาสัตย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

นายประดิษฐ์ บุดดีจีน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ปี 2545 - 2555

นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ปี 2556 - 2559

นายณรงค์ สมบัติใหม่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ปี 2559 - 25560

นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ปี 2561 - ปัจจุบัน

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร   Pingendo logo

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

150  หมู่ 6  ถนน บางมูลนาก - โพทะเล  ตำบลท่าบัว  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 66130

© วิทยาลัยชุมชนพิจิตร