นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

นางวิลัย บุตร์วัตร

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

นายมนตรี พันธ์กสิกร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

นางสาวปฐมพร อุไรพันธ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

นายอนุศักดิ์ นาคไพจิตร

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวอรดี ตรีวิสูตร

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ