นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

นายมนตรี พันธ์กสิกร

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

นายประเสริฐ เฉยดิษ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

นางสาวปฐมพร อุไรพันธ์

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

นายอนุศักดิ์ นาคไพจิตร

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวอรดี ตรีวิสูตร

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ