นางสาวณัชนก สอนใย

หัวหน้าหมวดวิชาทักษะชีวิต (ภาษาอังกฤษ)

นายประเสริฐ เฉยดิษ

หมวดวิชาทักษะชีวิต (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวสุนิสา พรหมอยู่

หมวดวิชาทักษะชีวิต (วิทยาศาสตร์)

นางสาววินิดา เจิมรอด

หมวดวิชาทักษะชีวิต (คณิตศาสตร์)

นางสาวกนกวรรณ น้อยนาฝาย

หมวดวิชาทักษะชีวิต (ภาษาไทย)