นายอนุศักดิ์ นาคไพจิตร

หัวหน้าหมวดวิชาชีพพื้นฐาน/บริหารธุรกิจ

นางสาวอรดี ตรีวิสูตร

หมวดวิชาชีพพื้นฐาน/บริหารธุรกิจ

นางธัญยธรณ์ ตันโน

หมวดวิชาชีพพื้นฐาน/บริหารธุรกิจ

นางสาวทิวา เอมธานี

หมวดวิชาชีพพื้นฐาน/บริหารธุรกิจ

นางสาวสุวรรณา สุขเหม

หมวดวิชาชีพพื้นฐาน/บริหารธุรกิจ