นางสาวอรดี ตรีวิสูตร

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

นางสาวอรดี ตรีวิสูตร

หัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษา

นางสาวสุภาวดี มาศบาง

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและมาตรฐาน

นายกนกศักดิ์ นครประสาท

หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา


นางสาวนงลักษณ์ ม่วงศรี

หัวหน้างานหลักสูตรอนุปริญญา

นางสาววิไลพร คุณปรีชา

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรอนุปริญญา



สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (อนุปริญญา)

นางสาวนงลักษณ์ ม่วงศรี

หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย



สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (อนุปริญญา)

นางสาวทิวา เอมธานี

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป





นางธัญยธรณ์ ตันโน

อาจารย์ประจำหลักสูตร





นายจักรพันธ์ อิ่มนรัญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร



สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (อนุปริญญา)

นายสง่า ศรีรักษ์

หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น





นางอุมาพร ศรีรักษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร







สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อนุปริญญา)

นายอรรถนิติ กมเลศรังสรรค์

หัวหน้าสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ





นายมนตรี พันธ์กสิกร

อาจารย์ประจำหลักสูตร





นายไกรสุรนาท สุขเอม

อาจารย์ประจำหลักสูตร



สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (อนุปริญญา)

นายจิระ ปฐมวณิชกะ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ





นางสาวจันจิรา เคยอาษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร





นายธวัชชัย คำภาอินทร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร



สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (อนุปริญญา)

นายสุริยา ม้วนทอง

หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์





นางสาวชฎานันท์ กลิ่นหอม

อาจารย์ประจำหลักสูตร






นางขนิษฐา นครประสาท

หัวหน้างานหลักสูตร ปวช. / ปวส.

นายกนกศักดิ์ นครประสาท

หัวหน้าสาขางานยานยนต์/เทคนิคยานยนต์

นายณัฐพงษ์ กลั่นหวาน

หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากำลัง

ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ อัครวิมลนันท์

หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์

นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง

หัวหน้าสาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

นายจาตุรงค์ ทองมี

หัวหน้าสาขางานผลิตภัณฑ์

นางธัญยธรณ์ ตันโน

หัวหน้าสาขางานการบัญชี

นายอรรถนิติ กมเลศรังสรรค์

หัวหน้าสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอนุศักดิ์ นาคไพจิตร

หัวหน้าหมวดวิชาชีพพื้นฐาน

นางสาวณัชนก สอนใย

หัวหน้าหมวดวิชาทักษะชีวิต

นางสาวสุนิสา พรหมอยู่

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ปวช. / ปวส.

นางณชาภรรค พึงไชย

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ปวช. / ปวส.


นายพัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา

หัวหน้างานสหกิจศึกษา

นายณัฐพงษ์ กลั่นหวาน

เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง

เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

นางสาวสุวรรณา สุขเหม

เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

นางสาวฐิภาพรรณ งอกผล

เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา

นายชินกฤต จ่านาค

เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา


นายอรรถนิติ กมเลศรังสรรค์

หัวหน้างานจัดการความรู้ (K.M.)

นางธัญยธรณ์ ตันโน

เจ้าหน้าที่งานจัดการความรู้ (K.M.)


นางสาวณัชนก สอนใย

หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

นายพิษณุ คำอินทร์

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษา

นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษา

นายจักรพันธ์ อิ่มนรัญ

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษา

นายดนัยภัทร ดีมี

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษา

นายไกรสุรนาท สุขเอม

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษา

นายชินกฤต จ่านาค

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษา


นางสาวสุภาวดี มาศบาง

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวกนกวรรณ จุลพันธ์

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล


นางสาวสุภาวดี มาศบาง

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวศุภมาศ เพ็ญนคร

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา


นางสาวริญญาภัทร์ บุษดี

หัวหน้างานทะเบียนและติดตามผู้สำเร็จฯ

นางสาวจันจิรา เคยอาษา

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและติดตามผู้สำเร็จฯ


นายมนตรี พันธ์กสิกร

หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรม

นายจิระ ปฐมวณิชกะ

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม

นายพัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม

นางกรกนก เพชรวาว

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม


นายกนกศักดิ์ นครประสาท

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

นางสาวสุวรรณา สุขเหม

งานธุรการงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา


นายดนัยภัทร ดีมี

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

นายพิษณุ คำอินทร์

งานธุรการงานกิจการนักศึกษา

นางสาวฐิภาพรรณ งอกผล

งานธุรการงานกิจการนักศึกษา


นายพิพัฒน์ คงน่วม

หัวหน้างานปกครองวินัยนักศึกษา

นางธัญยธรณ์ ตันโน

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา

นางสาวริญญาภัทร์ บุษดี

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา

นางสาวณัชนก สอนใย

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา

นายเกียรติชัย ธาราวิกรัยรัตน์

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา

นายทชภณ เมืองฤทธิ์

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา

นายปฐมพงษ์ เกิดเข้ม

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา

นายจาตุรงค์ ทองมี

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา

นายชัยชนะ นงนุช

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา

นางสาวฐิภาพรรณ งอกผล

เจ้าหน้าที่งานปกครองวินัยนักศึกษา


นางสาวสุวรรณา สุขเหม

หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาลและกีฬา


นายดนัยภัทร ดีมี

หัวหน้างานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางสาวสุวรรณา สุขเหม

เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา


นางสาวสุวรรณา สุขเหม

หัวหน้างานคนพิการ


นางสาวณัชนก สอนใย

หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวริญญาภัทร์ บุษดี

เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง

เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายพัฒนพรรณ พิมพ์สอนภา

เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายพรศักดิ์ อยู่สอาด

เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวมณิอร สีดา

เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวฐิภาพรรณ งอกผล

เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์


นายพิษณุ สินสมุทร์

หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอรดี ตรีวิสูตร

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

นายจิระ ปฐมวณิชกะ

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

นางสาวชฎานันท์ กลิ่นหอม

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

นายณัฐพงษ์ กลั่นหวาน

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

นายดนัยภัทร ดีมี

เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม