นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์

ประธานอนุกรรมการ

ดร.วินัย ดิสสงค์

รองประธานอนุกรรมการ

ดร.สุวิมล ธนะผลเลิศ

อนุกรรมการ

นายธีรพจน์ เครือพานิช

อนุกรรมการ

นายปณิธาน กันสุข

อนุกรรมการ

นายเสน่ห์ บุญนวน

อนุกรรมการ

นายสว่าง สิงหะคเชนทร์

อนุกรรมการ

นายอรรถนิติ กมเลศรังสรรค์

อนุกรรมการ

นางประไพ บรรเจิดศิลป์

อนุกรรมการ

นายมนตรี พันธ์กสิกร

เลขานุการอนุกรรมการ

นางขนิษฐา นครประสาท

ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ