นายประเสริฐ เฉยดิษ

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัยและนวัตกรรม


นายมนตรี พันธ์กสิกร

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฯ

นางสาวปฐมพร อุไรพันธ์

โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน

นางวิลัย บุตร์วัตร

โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขฯ

นางสาวอรดี ตรีวิสูตร

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่21 และนโยบายประเทศไทน 4.0

นายพิษณุ สินสมุทร์

โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

นางสาวนงลักษณ์ ม่วงศรี

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

นางสาวทิวา เอมธานี

โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

นายวีรธรรม ทับทิมเกิด

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0


นายจักรกฤษ อินทร์เรือง

หัวหน้างานวจัยและพัฒนานวัตกรรม

นายไกรสุรนาถ สุขเอม

เจ้าหน้าที่งานวจัยและพัฒนานวัตกรรม


นายสง่า ศรีรักษ์

หัวหน้างานส่งเสริมความร่วมมือ


นางสาววินิดา เจิมรอด

หัวหน้างานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้


นายจักรกฤษ อินทร์เรือง

หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน