นายประเสริฐ เฉยดิษ

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัยและนวัตกรรม

นายวีรธรรม ทับทิมเกิด

รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัยและนวัตกรรม

นางอุมาพร ศรีรักษ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัยและนวัตกรรม


นายอนุศักดิ์ นาคไพจิตร

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฯ

นางสาวปฐมพร อุไรพันธ์

โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน

นางวิลัย บุตร์วัตร

โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขฯ

นายมนตรี พันธ์กสิกร

โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน

นางสาวสุภาวดี มาศบาง

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อผู้เรียนฯ

นายพิษณุ สินสมุทร์

โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมฯ

นางสาวนงลักษณ์ ม่วงศรี

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

นางสาวทิวา เอมธานี

โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

นายวีรธรรม ทับทิมเกิด

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพฯ


นายวีรธรรม ทับทิมเกิด

หัวหน้างานหลักสูตรฝึกอบรม/บริการวิชาการ

นางสาวสุนิสา พรหมอยู่

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฝึกอบรม/บริการวิชาการ

นางสาวกมลวรรณ กันสุข

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฝึกอบรม/บริการวิชาการ


นายสง่า ศรีรักษ์

หัวหน้างานส่งเสริมความร่วมมือ

นายชินกฤต จ่านาค

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมความร่วมมือ


นางสาววินิดา เจิมรอด

หัวหน้างานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้

นางสาวกมลวรรณ กันสุข

เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้