นายณัฐพงศ์ ปั้นเพ็ง

หัวหน้าสาขางานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

ว่าที่ ร.ต.ฑีฆายุ ชูบัว

สาขางานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

นายวีรธรรม ทับทิมเกิด

สาขางานเชื่อมโครงสร้างโลหะ

นายจาตุรงค์ ทองมี

สาขางานเชื่อมโครงสร้างโลหะ