นายประทีป นากกลัด

ประธานกรรมการ

นายเฉลิมชาติ พฤกษะวัน

รองประธานกรรมการ

นายวินัย ทองอุบล

กรรมการ

นางสาวศิริเพ็ญ บุญปู่

กรรมการ

นาวาอากาศโทสุวิทย์ พึ่งกัน

กรรมการ

นายสุทัด ชื่นผล

กรรมการ

นายนิรัช สามัคคี

กรรมการ

นายทิว มนูญธรรม

กรรมการ

นายสมศักดิ์ นลินรัตนกุล

กรรมการ

นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์

เลขานุการ

นายประเสริฐ เฉยดิษ

ผู้ช่วยเลขานุการ