ดร.กมลลักษณ์ ธนานันต์เมธี

ประธานกรรมการ

นายเฉลิมชาติ พฤกษะวัน

รองประธานกรรมการ

ผศ.ดร.มานพ เกตุเมฆ

กรรมการ

นางสาวศิริเพ็ญ บุญปู่

กรรมการ

นาวาอากาศโทสุวิทย์ พึ่งกัน

กรรมการ

นายสุทัด ชื่นผล

กรรมการ

นายสุรพล เนตรแก้ว

กรรมการ

นางมิ่งขวัญ พุกเปิ่ยม

กรรมการ

นายพงศ์กรณ์ ดาราพงศ์สถาพร

กรรมการ

นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์

เลขานุการ

นายประเสริฐ เฉยดิษ

ผู้ช่วยเลขานุการ